Wydawca treści Wydawca treści

Drewno energetyczne

„Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządu oraz dla bezpieczeństwa energetycznego państwa"

W Zarządzeniu nr 46 z dnia 24.10.2016 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna prowadzonej przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w roku 2017, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych ustalił zgrupowania rynków właściwych dla drewna niepełnowartościowego, kreując w systemie sprzedaży kategorię drewna energetycznego, zgodnie z ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii z dnia 20.02.2015 r. z późniejszymi zmianami. W dokumencie tym, drewno energetyczne definiowane jest jako: „surowiec drzewny, który ze względu na cechy jakościowo-wymiarowe i fizykochemiczne posiada obniżoną wartość techniczną i użytkową uniemożliwiającą jego przemysłowe wykorzystanie".

Mając na uwadze bezpieczeństwo energetyczne państwa, jak też kierując się zachowaniem jednolitych warunków konkurencji, Lasy Państwowe zapraszają do rejestracji rozpoczynającej negocjacje w sprawie dalszej współpracy:

Na rynku regionalnym - wszelkie podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w ramach tzw. klastra samorządowego.

Kontaktować należy się z komórkami właściwymi ds. gospodarki drewnem Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych, właściwych dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku.

Na rynku krajowym - podmioty prowadzące lub mające prowadzić działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej i/lub cieplnej w kształtowaniu bezpieczeństwa energetycznego w skali kraju, poza systemami klastrów samorządowych.

Kontaktować należy się z Biurem Marketingu Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych przy ul. Grójeckiej 127 w Warszawie.

Jednocześnie, wszystkim podmiotom wytwarzającym produkty niestanowiące bezpośredniej kategorii gospodarki leśnej, jak baloty i zrębki uzyskiwane z pozostałości po wycince
i wyróbce drewna, odpady drzewne powstałe przy przerobie surowca, także dysponującym zużytym, drewnianym wyposażeniem wnętrz, elementami architektury budowlanej, innymi elementami drewnopochodnymi itp. docelowo oferujemy zagospodarowanie tychże
w nowo powstającej sieci składów drewna energetycznego. Informacje na ten temat,
w tym o terminach oddawania do użytku składów, będą publikowane w mediach, sukcesywnie w kolejnych komunikatach, oraz na stronach internetowych: Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (www.lasy.gov.pl).


Użytkowanie lasu

Od wieków ludzie wykorzystywali las jako źródło budulca – drewna. Także inne bogactwa leśne służyły kolejnym pokoleniom. Owoce leśne, grzyby, zioła, miód, torf leśny, glina , a wreszcie mięso, skóry i kości zwierząt to bogactwo, którym las darzy nas do dzisiaj.

Uzyskiwanie drewna przez nadleśnictwa prowadzone jest na podstawie planu Urządzania Gospodarstwa Leśnego sporządzanego na 10 lat. Jest to główny cel gospodarki leśnej. Określa się roczny etat cięć (możliwa ilość cięć bez szkód dla drzewostanu) w użytkach rębnych i przedrębnych (drzewne użytki, które pozyskuje się w czasie cięć pielęgnacyjnych, zanim drzewa uzyskają odpowiedni wiek). Stanowią one tzw. użytki główne. Obejmują sortymenty drewna okrągłego i wyroby drzewne, pozyskiwane ze ściętych drzew, zarówno z części nadziemnych, jak i podziemnych.
Zadania na lata od 2006 do 2015 w nadleśnictwie Cybinka to pozyskanie drewna w ilości 898373 m³ grubizny netto w tym: 
  • etat cięć w użytkowaniu rębnym - 532863 m³ grubizny netto
  • etat cięć w użytkowaniu przedrębnym - 14796.85 ha o miąższości szacunkowej 365510 m³ grubizny netto.

Drewno pozyskuje się metodami:

  • zrywka surowca środkami nasiębiernymi przy użyciu sprzętu specjalistycznego (drewno jest załadowane na specjalistyczny ciągnik, nie ma kontaktu z glebą, co ogranicza szkody naziemne podłoża),
  • pozyskanie drewna harwesterami.
Na terenie Nadleśnictwa Cybinka obowiązuje stosowanie olejów biodegradowalnych przez
wszystkich wykonawców prac leśnych związanych z pozyskaniem drewna.
 
Użytkami ubocznymi, zwanymi niedrzewnymi są:
  • użytki pochodzenia roślinnego - żywice, kora, listowie, owoce leśne, grzyby jadalne, zioła lecznicze i przemysłowe, choinki itp,
  • użytki pochodzenia zwierzęcego - produkty łowiectwa i pszczelarstwa leśnego, ślimaki,
  • kopaliny - torf, żwir, glina itp.
Użytkowanie uboczne Nadleśnictwa Cybinka ma zawężony zakres. W jego ramach prowadzi się gospodarkę łowiecką, pozyskuje kruszywo na bieżące remonty dróg, nie prowadzi hodowli choinek.