Wydawca treści Wydawca treści

Wielkie liczenie …

W dniach 29.02 do 02.03.2016 roku na terenie Nadleśnictwa Cybinka przeprowadzono największe w naszej historii tego rodzaju działania ...

... które w swoim założeniu pozwolą na uzyskanie cennych informacji o dzikich mieszkańcach puszczy rzepińskiej.

Wiedza na temat rozmieszczenia, zagęszczenia oraz ilości zwierzyny leśnej jest kluczowa jeśli chcemy właściwie gospodarować  i chronić dziką przyrodę.

Utrzymanie delikatnej równowagi pomiędzy poszczególnymi populacjami a środowiskiem w jakim żyją to najtrudniejsze z zadań. Równowaga o której mowa jest możliwa do zachowania i utrwalania tylko wówczas jeśli będziemy potrafili utrzymywać w odpowiedniej ilości i kondycji jelenie, sarny, daniele, dziki, zwierzynę drobną oraz inne gatunki. Zbyt duża liczebność zwierząt to niedobór pokarmu, a w konsekwencji szkody w lesie i na polach, to również niebezpieczeństwo chorób
i nadmierna konkurencja o pokarm i przestrzeń. Zbyt mała liczebność to zagrożenie dla trwałości oraz kondycji gatunków bez względu na ich miejsce w łańcuchu pokarmowym.

Bez wiedzy którą dziś posiadany oraz wieloletniego doświadczenia całych pokoleń leśników i myśliwych na próżno byłoby szukać tych wszystkich chmar jeleni, rudli saren, watach dzików itp. które uczestnicy „wielkiego liczenia metodą transektów" widzieli w lesie, a było nas wielu.

Bardzo liczyliśmy na spotkanie z wilkami. Oprócz samych tropów nie udało nam się ich spotkać. Zapewne z prostej przyczyny – to wyjątkowo przebiegłe zwierzęta z racji swojej natury unikają człowieka, a przy tak licznej grupie badaczy trudno o zachowanie wyjątkowej ostrożności (ciszy).

Wyniki naszych obserwacji zostaną dodatkowo przeanalizowane przez pracowników Wydziału Leśnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Posłużą ostatecznie do opracowania programu ochrony i hodowli w ramach szeroko pojętej gospodarki łowieckiej.

 


Łowiectwo

Łowiectwo, jako element ochrony środowiska przyrodniczego, w rozumieniu ustawy oznacza ochronę zwierząt łownych (zwierzyny) i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej.

Łowiectwo to szereg działań pozwalający na utrzymanie na rozsądnym gospodarczo znośnym poziomie populacji dzikich zwierząt, a końcowym efektem jest uzyskanie zdrowych, dobrze rozwiniętych i przyszłościowych zwierząt. Prowadzenie odstrzałów hodowlanych ma na celu przede wszystkim dostosowanie maksymalnej ilości zwierzyny na danym terenie, a tym samym zapewnienie jej optymalnych warunków bytowania, odpowiednią ilość pokarmu, schronienie i możliwości rozmnażania.
 
Dz.U. 1995 Nr 147 poz. 713 USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie Rozdział 1 Przepisy ogólne
 
Gospodarka Łowiecka prowadzona jest w oparciu o RPŁ (Roczne Plany Łowieckie) i WŁPH (Wieloletnie Łowieckie Plany Hodowlane).
Nadleśnictwo Cybinka sprawuje nadzór nad czterema Obwodami Łowieckimi wydzierżawionym Kołom Łowieckim Polskiego Związku Łowieckiego:
 • 119 KŁ "Wieniec" w Budachowie 
 • 120 KŁ "Tumak" Cybinka
 • 128 KŁ "Czajka" Chlebów
 • 129 KŁ "Sokół " w Krośnie Odrz.
 • oraz wyłączonym z wydzierżawienia Ośrodkiem Hodowli Zwierzyny nr 107 LP Nadleśnictwa Cybinka.
Zgodnie z art.28 ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 roku Nadleśnictwo prowadzi gospodarkę łowiecką w ośrodku hodowli zwierzyny i oprócz polowań realizuje cele związane w szczególności z: 
1) prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa; 
2) prowadzeniem badań naukowych; 
3) odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących; 
4) hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlania łowisk; 
5) hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych; 
6) prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa. 
 
Obwód nr 107 o łącznej powierzchni 7809,00 ha, gdzie powierzchnia leśna to 6299,00ha. 
Z uwagi na leśny charakter obwodu, podstawą hodowli są rodzime gatunki zwierzyny tzw. grubej mającej gospodarcze znaczenie czyli:
 • jeleń europejski (Cervus elaphus)
 • sarna europejska (Capreolus capreolus)
 • dzik (Sus scrofa)

Poza głównymi gatunkami zwierzyny grubej, na terenie OHZ występują liczne gatunki zwierzyny tzw. drobnej, w tym:

 • lis,
 • szop pracz,
 • jenot,
 • kuna domowa i leśna,
 • tchórz,
 • norka amerykańska,
 • borsuk,
 • gatunki ptactwa łownego (dzikie gęsi, dzikie kaczki).
 
Oprócz zwierząt łownych, na terenie OHZ, występują także gatunki zwierząt objętych ochroną gatunkową. Są wśród nich:
 • bóbr europejski
 • bocian czarny
 • bielik
 • żuraw
Do sprawnego funkcjonowania OHZ, nadleśnictwo zatrudnia jednego leśniczego d.s. łowieckich, który prowadzi gospodarkę łowiecką.
W ramach gospodarki łowieckiej prowadzonej w OHZ, nadleśnictwo realizuje:

 

 • zagospodarowanie obwodów, w tym:
  •  zakładanie poletek łowieckich (zgryzowych i żerowych),
  •  uprawa pól stanowiących żer dla zwierzyny na pniu oraz na produkcję karmy,
  •  zagospodarowanie łąk śródleśnych i przyleśnych,
  •  zakładanie i utrzymywanie pasów zaporowych,
  •  budowa i utrzymanie urządzeń łowieckich (paśniki, lizawki solne, ambony),
 • szacowanie i wypłata odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną w uprawach i płodach rolnych,
 • organizacje polowań.
 
Ponadto w zasięgu nadleśnictwa znajdują się jeszcze części obwodów łowieckich nr:
 • 108G KŁ "Jeleń" w Rzepinie
 • 127 WKŁ "Głuszec" w Krośnie Odrz.
 • oraz Ośrodek Hodowli Zwierzyny nr 106 LP Nadleśnictwa Torzym
 
Malwina Zielke